The Mind Uploading Hypothesis – Targeted Individuals Europe

Posted in Mind Control, Neuro Science | Tagged , , , , | Leave a comment

Justitiedepartementet…”företrädare för olika forskningsområden, datainspektionen och andra myndigheter och organ vilka är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas”

FORSKNING OCH INTEGRITET

Utdrag ur Ds Ju 1986:5       

På inbjudan av regeringen hölls den 20 mars 1986 en konferens på Rosenbad med temat forskning och integritet.

Inbjudna var företrädare för olika forskningsområden, datainspektionen och andra myndigheter och organ vilka är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas. Det följande är ett kort utdrag från den konferensen.

“Denna diskussion har blivit lite märklig när forskarna har blivit medborgarnas främsta och värsta fiender.

Jag tror att det finns en mera allmän oro inför det alltmer komplicerade samhälle som vi får. Denna oro kanaliseras och koncentreras kring datorer och datorstyrda processer, kring datorernas kunskap om medborgarna.”

Continue reading

Posted in Politics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Interaktion mellan människor och datorer, samt säkerhetstänkande vid DSV.

Där teknik och människa möts

Forskningen vid DSV handlar om design och utveckling av informationssystem för att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida problem. Det innefattar bl a metoder för att analysera komplexa system, interaktion mellan människor och datorer samt säkerhetstänkande.

Vi tillämpar vår forskning på verkliga och viktiga problem. Det kan handla om katastrofhantering i stor skala, men också om stöd för effektiv möteshantering eller livslångt lärande. Vi konstruerar också verktyg som är anpassade till människans språk, bl.a. för att man lätt ska kunna hitta och sammanfatta information på Internet.

Som forskare är vi också intresserade av människors liv, arbete, lärande och fritid. Vi vill förstå och påverka hur tekniken griper in i och förändrar vår vardag. Det handlar självklart om tillämpningar av informationsteknik i det professionella livet, men också om det mobila livet, om lek och spel, om människors hälsa och olika användargrupper, såsom t.ex. barn och datorspelare.

Vi studerar metoder för att hantera komplexa problem, från algoritmer för att analysera stora datamängder till designmetodik för interaktionen mellan människa och maskin. Vårt arbete genomsyras av en helhetssyn och ett systemtänkande för hur tillämpningarna av vår kunskap ska användas ute i människors yrkes- och fritidsliv. Vi vill att all forskning ska omsättas i realistiska tillämpningar som kan prövas i de komplexa, verkliga situationer de är ämnade för.

Forskningen vid DSV är ofta ämnesöverskridande och genuint tvärvetenskaplig genom att perspektiv och metoder från andra ämnen införlivas, såsom psykologi, lingvistik, filosofi, statistik och matematik. Forskningen bidrar också till dessa ämnen genom metoder och tekniker för att söka ny kunskap

Läs mera här… Designmetodik för interaktion mellan människor och datorer

Posted in Cybernetics, Politics | Tagged , , , , | Leave a comment

Med all respekt till människorna i Japan.

Med all respekt till människorna i Japan!

New World Orders starkaste maktintrument är avancerade teknologier – inklusive atomdrivna komplexa makroekonomiska styrsystem. Vari HAARP -anläggningar världen över är involverade. Hur påverkades de av katastroferna i Japan, eller var det just de som påverkade?

Trots att jag inte är religiös vänder jag mig till drottning Silvias bönbok. Det är en bön som har skrivits av ärkebiskopen Anders Wejryd. “Hjälp oss att bruka den livskraft du har lagt i din skapelse så att vi blir förvaltare och inte förbrukare, uppbyggare och inte nedrivare”.

Jag hoppas att  Sveriges regering med samarbete i the New World Order besitter tillräcklig intelligens för att förändra de groteska teknologiska strategierna!

Posted in HAARP | Leave a comment

Antalet drabbade individer ökar i Norge, Sverige och Danmark. Vi ser en oroväckande ny trend där människor utsätts för en nyare version av experiment av interaktion mellan den mänskliga hjärnan och artificiell intelligens. Detta måste åtgärdas. Hjälp oss skapa ett nätverk mellan enskilda som drabbas i dessa tre länder.

IRPT ( Information and Research into Progressing Technologies ) är ett forskningsprojekt som pågår i Norge inom området för avancerade teknologier och intervjuarbeten med de ofrivilliga försökspersonerna utförs och sammanställs.

10.04.2010 av Gina Rydland

Svensk översättning av orginaltexten som finns i länken ovan.

“De flesta organisationer för mänskliga rättigheter, sjukvårdspersonal, politiker och lagstiftare är omedvetna om vilka mänskliga experimet (HE, Human Experiment) som är i drift. Ännu färre vet hur man hanterar det, och vad det innebär i deras respektive yrke. En bredare undersökning krävs för att avslöja konsekvenserna för offren och samhället i stort.

Vissa konsekvenser blev uppenbara i mina samtal med offren (TI, Targetted Individual). År av upprepad förbränning av nervcellerna och den aggressiva stimuleringen av det endokrina systemet utmattar kropp och hjärna. Som en konsekvens därav förlorar offren förmågan att säkra sin ekonomi och bibehålla en stabil plattform för sina liv. Dessutom förändras uppfattningsförmågan på en undermedveten nivå, förprogrammerade triggerpunkter, kommer upp till ytan i medvetandet och kan leda till förändringar i personlighet och beteende. Provkörningar av ändrade flukturerande beteenden visar en variation beroende på längd och syfte, val av design och hur de enskilda hjärnorna responderar. De snabba variationerna i humör, perception och beteende skapar fysisk och psykisk stress i individen.”

Posted in Artificial Intelligence, Mind Control | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Världsregeringen och psykiatrins hemliga agenda

Det har varit omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet. Dessa brott har inträffat i ledande medicinska skolor med medel från Central Intelligence Agency (CIA) och den amerikanska militären. Experimenten har omfattat hjärnelektroder, LSD, hypnos, skapandet av manchuriska kandidater, utveckling av biologiska, kemiska och nonlethal vapen, och implantation av falska minnen och skapande av minnesförlust. Många experiment har gjorts på ovetande civila och utan de inblandades dokumenterade samtycke, utanför tillräcklig översyn, eller presentation för försökspersoner, eller någon meningsfull uppföljning. Eftersom sådana hemligstämplade, tankekontroll program utan tvekan pågår, bör det finnas krav på offentlighet för psykologer och psykiatriker att presentera eller offentliggöra inom de ämnesområden som rör CIA och militära kontrakt, precis som det finns för civila i relationer med läkemedelsföretagen.  Originallänken finns här: ingentaconnect

PSYKIATRINS HEMLIGA AGENDA – SKULLE SKAPA EN VÄRLDSREGERING

Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och ”styra och övervaka politiska aktiviteter”. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en ”världsmedborgare” genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

Idéerna om att psykiatrin som en politisk maktfaktor har funnits länge inom psykiatrin. David Ingvar krävde i SvD på 1980-talet en ”Rikspsykiater” som skulle stå över alla politiker. År 2007 hävdade psykiatriprofessor Wolfgang Rutz i Uppsala att ”alla politiska beslut borde föregås av psykiatriska konsekvensanalyser”. Men dessa planer uppstod redan på 1940-talet.

Psykiatrin har på mindre än ett århundrade genomsyrat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-40-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags ”överjag” till regeringarna. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske:

”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen … Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet.”

De var naturligtvis medvetna om det extremt dåliga rykte som psykiatrin hade under denna tid. Allt måste därför ske i smyg. Med hjälp av beteendevetare såsom Pavlov, Skinner och Watson skulle människan dompteras och bringas under kontroll. Man skulle gå via skolorna i första hand. Den nya ”världsmedborgaren” skulle där odlas fram, sakta, generation efter generation. Skolan togs över av psykologer och psykiatriker – först i USA. Det fanns ett tag mer beteendevetare, psykologer, kuratorer etc. än lärare i skolan.

Alva Myrdal tog över psykologiseringen av skolan till Sverige. Barbro Westerholm (fp) är en av dem som för traditionen vidare med sitt engagemang idag i den obskyra föreningen Sfph – psykföreningen som förespråkade rashygien. Syftet med Sfph är:

”Vi arbetar i bakgrunden som idégivare och riktar in oss på nyckelpersoner, på dem som jobbar i vården, barnomsorgen och skolan.”

Man skulle alltså i smyg, sakta odla fram en ny ”världsmedborgare”. Hur detta skulle gå till berättar John Rawling Rees, då en av världens mest kända psykiatriker under 1940-talet och en av grundarna till det psykiatriska världssamfundet (WFMH):

”Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpandet av mentalhälsoprinciperna.”

Vid stiftandet av WFMH höll G. Brock Chisholm, en av medgrundarna (även en av grundarna till WHO), ett inledningstal (inspelat och publicerat – i begränsad upplaga) som klart lade fram de strategiska planerna:

”För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människor sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”

Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, religion och andliga värden. Men också moralen ansågs vara förkastlig enligt Chisholm:

”Vad är det för grundläggande störning som vi inte vet någonting om men som existerar i varje civilisation? Den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversiteter är moral, begreppen rätt och fel. Omtolkningen och till sist utplånandet av begreppen om rätt och fel är de eftersatta målen för praktiskt taget all psykoterapi … Om släktet skall befrias från dess förlamande börda av gott och ont så måste det vara psykiatrikerna som tar första steget.”

Och det ser ut som de är på väg att uppnå sina mål. Att de inte kan bota psykiskt störda människor tycks på intet sett vara störande för deras planer. Så länge de kan få mer resurser från politikerna – och det tycks inte vara några större problem. Vem styr vem?

Läs mer i kapitlet ”Den hemliga agendan” ur boken ”Välkommen Du Sköna Nya Psykiatriska Värld”: http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Länk till Kontoret för Mänskliga Rättigheter

———————————————————————————————————

Med fokus på The American Psychiatry Association’s (APA), Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders (DSM)

Journal of Psycho-Social Studies 2003

av Carole Smith

Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder

Under senare år har den brittiska psykoanalytikern, Carole Smith, varit öppet kritisk mot regeringars användning av påträngade teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll.

I hennes essä står att läsa:

“Vi har misslyckats med att förstå resultatet av de teknologier som ursprungligen kommer från åren av det kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen och västvärlden, vilket har resulterat i att användningen av satellitteknologier, inte enbart används för övervaknings- och kommunikationssystem, utan även för att “låsa in” människor, genom manipulering av hjärnfrekvenser, genom riktade laserstrålar, neurala partikelstrålar, elektromagnetisk strålning, sonar (ekolod) vågor, radiofrekvent strålning, solition vågor, torsion fält, användningen av dessa eller andra energikällor som  ingår i studier inom astrofysik. Eftersom verksamheten präglas av hemlighetsmakeri, tycks det oundvikligt genom de metoder som vi nu känner till, det vill säga, utnyttjandet av jonosfären, vilket är vår naturliga sköld, redan är inaktuell, eftersom vi börjar förstå konsekvenserna av användningen.”

För de av oss som gått i den psykoanalytiska skolan präglades utbildningen av att patienten stod i centrum, ett erkännande om att försöka förstå den andre personens värld, vilket medförde att behandlingen i huvudsak var byggd på ömsesidigt förtroende. Den amerikanska, American Psychiatry Association’s (APA) diagnostiska kriterier för schizofreni var alltid en orsak till oro. I den tredje upplagan (1987) av Diagnostisk och Statistisk Manual (DSM) över psykiska sjukdomar, krävs att det finns minst fyra av de egenskaper som anges för en diagnos av schizofreni, och ett godkänt urval av fyra kan vara: magiskt tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och överkänslighet för kritik. 1994, minskades de erforderligt antalet kvalificerade egenskaper till två eller flera, inklusive exempelvis hallucinationer och “negativa” symtom som affektiv plattas eller oorganiserat eller osammanhängande tal – eller bara vanföreställningar som var bisarra eller hallucinationer som bestod av en röst som upprätthöll löpande kommentarer om personens beteende eller tankar. (Det har varit fem revideringar sedan den första DSM manualen utgavs 1952, nästa upplaga beräknas utkomma år 2013.)

Det är dubbelt straff att inte bli betrodd av en psykolog/psykiatriker, då många är offer för de mest fruktansvärda övergrepp genom vetenskapliga och militära experiment. Ett totalt oförstående samhälle är helt likgiltigt inför deras vittnesmål – om att en ny klass av vapen utvecklats, med kapacitet att komma in i hjärnan, sinnet och kroppen på en annan människa med dessa teknologiska utrustningar.

Utnyttjandet av neurovetenskapen för militära syften, har resulterat i dessa teknologier efter decennier av forskning och experimenterande, särskilt i Sovjetunionen och USA.

Det är regeringars sekretess stämplar som har underlättat för dessa fruktansvärda framtidsutsikter. Det har funnits många varnande röster, om att regeringars sekretess stämplar är av det giftiga arvet från det kalla kriget.

Hela essän finns här… On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Methods

Mera från… Carole Smith

Kontroversiell omprövning av faktureringsbibeln DSM för psykiska sjukdomar; blandar neurologiska sjukdomar med psykiatriska diagnoser.

Continue reading

Posted in New World Order, Politics, Psychology | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Machiavellisk Intelligens

Niccolò Machiavelli föddes i Florens (3 maj 1469 – 21 juni 1527), och var en italiensk politisk filosof under renässansen. Som statens tjänsteman i Florens blev Machiavelli nyckelpersonen i realistisk teori, av avgörande betydelse för senare studier i statsvetenskap. Hans mest kända bok: II Principles (Prinsen) var avsedd att vara en instruktionsbok för härskare.

Hans åsikter har kommit att beskriva smala egennyttiga beteenden som eftersträvas inom olika intressegrupper.

I kognitionsvetenskap och evolutionär psykologi , är Machiavellisk Intelligens (Politiska Intelligens eller Social Intelligens) förmågan till enhet i framgångsrika politiska engagemang i sociala grupper . Termen avser Niccolò Machiavelli ‘s Fursten ( 1513 ) och hypotesen i den teknik som leder till vissa typer av politisk framgång inom stora sociala grupper, går också att tillämpa inom mindre grupper, även inom familjen-enheten . Termen “vardagspolitik” infördes senare i förhållande till dessa olika metoder. Dessa argument är baserade på forskning av primatologer såsom Nicholas Humphrey ( 1975 ).

Sådana beteenden är:

Posted in Machiavellisk Intelligens, Politics | Leave a comment

Slava Gerovitch – Cybernetik i nationalekonomins, statsvetenskapens tjänst

I denna bok hävdar Slava Gerovitch att sovjetisk cybernetik var inte bara en intellektuell trend utan en social rörelse för en radikal reform inom vetenskap och samhället som helhet. Anhängare av cybernetik ser datorsimulering som en universell metod för problemlösning och språket i cybernetik som ett språk för objektivitet och sanning. Med denna nya objektiviteten, utmanade de de nuvarande tingens ordning i nationalekonomi och statsvetenskap samt inom vetenskapen.

Historien om sovjetisk cybernetik följde en nyfiken båge. På 1950-talet var det märkt som en reaktionär pseudovetenskap och ett vapen i imperialistisk ideologi. Med ankomsten av Chrusjtjovs politiska “töväder”, var det dock sett som ett oskyldigt offer för politiskt förtryck, och det utvecklades till en rörelse för en radikal reform av det stalinistiska systemet av vetenskapen. I början av 1960-talet hyllades det som “vetenskapen i tjänst hos kommunismen,” men i slutet av årtiondet hade det förvandlats till en ytlig fashionabel trend. Genom att använda omfattande nytt arkivmaterial, hävdar Gerovitch att dessa fluktuerande attityder återspeglar stora förändringar i vetenskapligt språk och forskningsmetodik mellan ämnesområden, i maktrelationer inom den vetenskapliga världen, och i den politiska rollen av forskare och ingenjörer i det sovjetiska samhället. Hans ingående analys av vetenskaplig diskurs visar hur nyspråk i slutet av den stalinistiska perioden och Cyberspeak som utmanade det så småningom blandades in i “CyberNewspeak.”

Vetenskapen och kalla kriget: Gerovitch Math-Machines

Posted in Cybernetics | Leave a comment

Hans Majestät Konungen av Belgien deltog i det cybernetiska 10-års jubileumet 1967.

IAC-International Association for Cybernetics kongressen, hölls i Namur i Belgien den 6 januari 1957. Idén att införliva en internationell sammanslutning föddes efter den 1:a internationella kongressen för cybernetik som hölls 1956. Tioårsjubileumet manifesterades 1967 i närvaro av Hans Majestät Konungen av Belgien. Sedan 1971 är IAC erkänd av UNESCO som en frivilligorganisation för ömsesidigt informationsutbyte.

Mål för föreningen:

– Att säkerställa en kontinuerlig och organiserad förbindelse mellan forskare vars arbete i olika länder är relaterade till olika sektorer inom cybernetik.

– Att främja utvecklingen av denna vetenskap och dess teknologiska tillämpningar samt spridning av resultat som uppnåtts inom detta område.

Föreningen har utvecklat och är fortfarande under utveckling av följande verksamheter:

– Anordnande av internationella kongresser i cybernetik och offentliggörande av förfarande som är relevanta för dessa kongresser.

-Sedan 1956 har 14 kongresser organiserats och hållits i Namur.

– Organisation av symposier och möten har tillägnats olika ämnen som rör cybernetik eller samarbete med olika med organisationer av liknande manifestationer.

– Kontakter med personer och organisationer som deltar i cybernetik:

1. granskning av vår cybernetik och vårt nyhetsbrev;

2. genom anslutna föreningar;

3. medlemmar uppmanas att representera föreningen på olika kongresser.

– Att sprida information om utveckling och tillämpning av cybernetik.

Ordförande: Professor Jean Ramaekers (Belgien)

Sekreteriatet: International Association for Cybernetics

Palais des Expositions,

Palace Andre Rijkmans,

5000 Namur, Belgien

Posted in Cybernetics | Leave a comment

Alla Hjärtans Dag!! Love, love and love is what we should never be without…skäm bort dig själv och dina medmänniskor varje dag…

 

Posted in Love | Leave a comment